Privacyverklaring

 

Alles wat u wilde weten over privacy en het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan Miep.nu

Voor Miep is de privacy van haar klanten en medewerkers heel belangrijk. Wij houden ons dan ook de wettelijk voorschriften. Wanneer u zorg van Miep ontvangt, verwerkt Miep uw gegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring willen wij de cliënten die ondersteuning bij het huishouden of individuele begeleiding van Miep ontvangen informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken. Miep wil antwoord geven op vragen als:

Welke persoonsgegevens verwerkt Miep van u?

Waarvoor gebruikt Miep uw persoonsgegevens?

Aan wie verstrekt Miep uw persoonsgegevens (mogelijk)?

Over welke rechten beschikt u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Miep is dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien dat strikt noodzakelijk is en indien wij de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze Privacyverklaring. Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die Miep met uw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Miep met uw gegevens omgaat en is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van cliënten en medewerkers. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

 

GEGEVENS

Miep verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens, zorgafspraken die wij met u hebben vastgelegd of die wij van een opdrachtgever ontvangen. Miep voegt uw gegevens toe die noodzakelijk zijn om u te registreren om de zorg te kunnen organiseren, zorg te verlenen en de declaratie te verzorgen.

 

DOELEINDEN

De gegevens die Miep verwerkt, worden door Miep gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om een goede zorg te verlenen
 • Het opstellen van een arbeids- , zorg of leveringsovereenkomst
 • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Financiële afhandeling van de geleverde zorg
 • Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Werving en selectie van medewerkers

Miep verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam
 • burgerlijke staat
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • cliëntnummer
 • BSN
 • evt gegevens van contactpersonen
 • gegevens die u aan ons verstrekt

DOORSTUREN VAN GEGEVENS AAN DERDENS

Miep stuurt alleen gegevens van klanten door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of
opdrachtgever.

BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Miep bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
gegevens worden verzameld. Miep houdt zich hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen. De dossiers van klanten kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar en daarvan wordt de laatste en een na laatste indicatie bewaard. Financiële zaken dienen 7 jaar beschikbaar te zijn.

TOEGANG TOT EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van Miep waarbij het voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over uw gegevens. De medewerkers van Miep zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van cliënten.

Miep zorgt voor adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de
handmatige en elektronische verwerking van uw gegevens te beschermen en om misbruik te
voorkomen. Miep waarborgt met het sluiten van een (verwerkers)overeenkomst dat eventuele derde partijen die namens Miep gegevens verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens conform de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om door Miep geregistreerde gegevens in te zien, verzoeken om te doen corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Miep. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de functionaris
Gegevensbescherming.

PRIVACYREGLEMENT

Miep heeft een privacyreglement opgesteld. Dit reglement geeft een praktische uitwerking van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met als doel een eenduidige wijze van werken van de verantwoordelijke personen te bewerkstelligen in het borgen van zorgvuldigheid tegenover de cliënten.

VRAGEN OF KLACHTEN?

Miep heeft een functionaris gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving binnen Miep wordt nageleefd. Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Miep uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met deze functionaris gegevensbescherming via info@miep.nu. of u kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Miep.

Mocht u klachten hebben over de manier waarop Miep met uw gegevens omgaat, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.